Regulamin Lotniska Leszno – Strzyżewice Epls

Regulamin obowiązujący na terenie Lotnika Leszno. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przez wizytą oraz przestrzeganie jego zapisów.

REGULAMIN LOTNISKA LESZNO – STRZYŻEWICE EPLS

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady korzystania z Lotniska przez jego użytkowników.

2. Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy rozporządzenia MTBiGM z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1023).

3. Regulamin uwzględnia specyfikę lotniska Leszno – Strzyżewice (EPLS) dalej: „Lotnisko” oraz warunki wykonywania na nim operacji lotniczych.

4. Regulamin został wprowadzony przez Zarządzającego Lotniskiem zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 ze zm.).

§ 2.
[Definicje]

Definicje używane w Regulaminie:

1) Administrator – Lotnisko Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28,

2) INOP – instrukcja operacyjna Lotniska,

3) Kierujący lotami – osoba wyznaczona przez Administratora do:

a) udzielania informacji oraz wskazówek załogom statków powietrznych oraz monitorowania ich ruchu,

b) kierowania zastrzeżeń i zaleceń do członków załóg statków powietrznych w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa,

c) wyznaczania dodatkowych osób pełniących funkcje pomocnicze podczas lotów i określania zakresów ich działania i odpowiedzialności.

4) Loty nadzorowane – loty wykonywane w ramach szkolenia lotniczego przez ośrodek szkolenia,

5) Loty łączone – loty lub skoki spadochronowe odbywające się z dwóch lub więcej startów albo dróg startowych,

6) PRN – pole ruchu naziemnego, tj. część Lotniska wykorzystywana do ruchu statków powietrznych (drogi startowe i drogi kołowania),

7) DS, DK – droga startowa, droga kołowania,

8) Stały użytkownik – podmiot, który na stałe wykonuje działalność związaną z operacjami lotniczymi na Lotnisku w oparciu o ważną umowę z Administratorem,

9) Użytkownik – podmiot, który doraźnie wykonuje na Lotnisku operacje lotnicze, w tym również Stały użytkownik w odpowiednich przypadkach,

10) Zarządzający – Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Ochrony Robotników 39.

§ 3.
[Zgoda na wykonanie operacji lotniczej]

1. Lotnisko jest czynne w dniach i godzinach zgodnie z AIP VFR Polska.

2. W czasie otwarcia Lotniska dowódca statku powietrznego nie ma obowiązku uzyskania zgody na wykonanie operacji lotniczej.

3. Poza czasem otwarcia Lotniska operacje lotnicze możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody Administratora na ich wykonanie. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z Administratorem Lotniska nie później niż 2 godziny przed planowaną operacją lotniczą.

4. Administrator dopuszcza następujące rodzaje kontaktu:

a) tel.: +48 577 215 344,

b) e-mail: lotnisko@leszno.pl,

c) odprawa w dniu lotnym prowadzona przez Kierującego lotami.

5. Obowiązek uzyskania zgody na wykonanie operacji lotniczej poza godzinami otwarcia Lotniska dotyczy również Stałych użytkowników Lotniska.

6. O uzyskanie zgody występuje Użytkownik lub dowódca statku powietrznego.

7. Niezależnie od zgody na operację lotniczą, dowódca statku powietrznego musi utrzymywać łączność na częstotliwości podanej w AIP VFR Polska, w celu uzyskania informacji o warunkach panujących na Lotnisku, obowiązujących kierunkach startów oraz warunków meteo.

§ 4.
[Wykonywanie operacji lotniczych]

1. Niezależnie od czasu otwarcia, na Lotnisku dozwolony jest ruch zgodnie z AIP VFR Polska.

2. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Administratorem zakres korzystania z Lotniska, uwzględniając zakres korzystania przez innych Użytkowników, a także zaplanowany na dany dzień program szkoleniowy dla innych rodzajów szkolenia lotniczego oraz innych operacji lotniczych prowadzonych na Lotnisku.

3. Każdy Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany stosować się i przestrzegać wszystkich zaleceń, poleceń, nakazów oraz zakazów wydawanych przez Administratora oraz Kierującego lotami.

4. Administrator lub Kierujący lotami, jeżeli został wyznaczony, ma obowiązek przekazania dowódcy statku powietrznego informacji o okolicznościach wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczej. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność ciąży na dowódcy statku powietrznego.

5. Administrator jest odpowiedzialny za rezerwację oraz aktywację przestrzeni powietrznej ATZ EPLS oraz TR36.

6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o lotach wymagających zamawiania i aktywacji przestrzeni (nie później niż 1 godzinę przed dniem i godziną wyznaczoną przez ASM2 oraz ASM3).

7. Budowa kręgu nadlotniskowego odbywa się w sposób opisany w AIP VFR Polska.

8. Dowódca statku powietrznego zamierzający lądować lub dokonać przelotu nad Lotniskiem jest zobowiązany do utrzymywania stałej łączności radiowej na częstotliwości podanej w AIP VFR Polska lub innej częstotliwości uzgodnionej z Administratorem (np. krótkofalowej w uzasadnionych przypadkach dla określonych rodzajów statków powietrznych).

9. Starty i lądowania mogą odbywać się wyłącznie na wyznaczonych drogach startowych. Informację o aktywnej w danym czasie drodze startowej dowódca statku powietrznego uzyskuje od Administratora lub Kierującego lotami, jeżeli został wyznaczony. Na czas zawodów sportowych możliwe jest wyznaczenie innych miejsc operacji lotniczych na Lotnisku.

10. Kołowanie statku powietrznego może odbywać się wyłącznie w sposób określony przez Administratora lub Kierującego lotami, jeżeli został wyznaczony. Po wyznaczeniu dróg kołowania na lotnisku kołowanie może odbywać się wyłącznie po drogach kołowania.

11. Uruchamianie silników i kołowanie na płycie postojowej przed hangarami jest dozwolone do żółtej linii od strony PRN.

12. Postój statków powietrznych może odbywać się wyłącznie na płaszczyznach postojowych wyznaczonych w INOP. Szybowce wykonujące cykliczne starty w ciągu jednego dnia mogą oczekiwać na swój start przy kwadracie szybowcowym na drodze startowej wykorzystywanej do startu.

13. Postój wózków do przewozu statków powietrznych jest dozwolone wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Administratora.

14. Postój statków powietrznych na utwardzonej płycie postojowej przed hangarami jest dozwolony do 30 min, w taki sposób aby obrys statku powietrznego znajdował się do granicy wyznaczonej żółtą linią od strony PRN.

15. Poobsługowe próby silnika odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Administratora.

16. Załadunek skoczków spadochronowych odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Administratora.

17. Mycie statków powietrznych jest dozwolone wyłącznie przy pomocy środków nieszkodliwych dla murawy Lotniska.

18. Użytkownicy mają obowiązek zgłaszania zdarzeń i incydentów lotniczych niezwłocznie, zarówno do Administratora jak i do odpowiednich organów w oparciu o obowiązujące przepisy.

19. Instruktor nadzorujący loty szkolne każdorazowo konsultuje miejsce przebywania na PRN oraz zamiary dotyczące lotów nadzorowanych z Kierującym lotami, jeżeli ten został wyznaczony.

§ 5.
[Współkorzystanie z Lotniska przez kilka podmiotów]

1. Jeżeli na Lotnisku są wykonywane loty łączone, to Administrator wyznacza Kierującego lotami.

2. Podczas wspólnego korzystania z Lotniska przez więcej niż jednego Użytkownika Kierujący lotami wyznacza:

a) kierunek startów i lądowań,

b) terminy wykonywania operacji lotniczej.

3. Przed każdym dniem lotnym osoba wyznaczona przez Administratora przeprowadza odprawę, w której określa zasady wykonywania operacji lotniczych, dostępność i kierunki startów, warunki meteorologiczne oraz inne elementy mające znaczenie dla eksploatacji Lotniska i bezpieczeństwa operacji lotniczych.

§ 6.
[Przepisy porządkowe]

1. Na terenie Lotniska zabrania się:

1) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Lotniska,

2) wnoszenia na teren Lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury Lotniska,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Lotniska,

4) spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

5) prowadzenia bez zgody Administratora:

a) zbiórek pieniężnych,

b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,

c) działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na Lotnisku,

d) lotniczych operacji komercyjnych,

e) puszczania balonów lżejszych od powietrza, lampionów i latawców,

f) organizacji imprez,

g) rozpalania ognisk i grillowania z wyjątkiem osób z przyznanym dostępem, po wskazaniu Administratorowi osoby odpowiedzialnej.

6) zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania obowiązków przez personel Lotniska;

7) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

8) naruszania określonych przez Administratora warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie Lotniska,

2. Przepisu ust. 1 pkt. 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury Lotniska.

3. Przepisu ust. 1 pkt. 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.

§ 7.
[Zachowanie użytkowników]

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie oraz ochronę użytkowanych przez siebie statków powietrznych i hangarów.

2. Korzystanie z obiektów zaplecza techniczno-organizacyjnego (np. hangar, budynki, stacja paliw) możliwe jest wyłącznie zgodnie z instrukcjami użytkowania udostępnionymi przez Administratora.

3. Ruch pojazdów i pieszych może odbywać się wyłącznie po wyznaczonych trasach oraz wg instrukcji Administratora.

4. Osoby postronne mogą poruszać się po Lotnisku z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem osoby posiadającej dostęp do danej strefy dostępu.

§ 8.
[Ruch pieszych i pojazdów na Lotnisku]

1. W części lotniczej Lotniska (oznaczonej graficznie na załączniku nr 1 do Regulaminu) mogą znajdować się jedynie osoby i pojazdy za zgodą Administratora.

2. Zgoda może być wydana ustnie, przy czym Administrator może w każdej chwili nakazać osobie opuszczenie części lotniczej Lotniska lub wyjazd z niej pojazdem, jeżeli obecność osoby lub pojazdu może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych lub innych osób znajdujących się w części lotniczej Lotniska.

3. W przypadku nakazania opuszczenia części lotniczej Lotniska, każda osoba ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego zastosowania się do niego.

4. Na Lotnisku obowiązują następujące strefy dostępu:

a) Poziom 0 – dostęp ogólny (do ogrodzenia, szlabanu oddzielającego część lotniczą Lotniska),

b) Poziom 1 – miejsce za ogrodzeniem i szlabanem oddzielającym część lotniczą Lotniska, postój przed hangarem do żółtej linii oraz droga techniczna, z wyłączeniem PRN (poza skrzyżowaniem drogi technicznej z płytą postojową oraz prostopadłym dojazdem do wyznaczonego kwadratu szybowcowego/paralotniowego/modelarskiego),

c) Poziom 2 – pole ruchu naziemnego statków powietrznych (PRN) i płyty postojowe.

5. Do wjazdu i wejścia do strefy obejmującej Poziom 0 w godzinach 6:00-20:30 nie są wymagane żadne uprawnienia. Na parkingu znajdującym się w strefie Poziomu 0 możliwe jest parkowanie pojazdów bez opłat do 12 godzin. Parkowanie powyżej 12 godzin jest płatne 20 PLN za dobę postoju. Użytkownicy mają prawo do korzystania z miejsca parkingowego na wyłączność za ryczałtową opłatą, którą określa umowa z Administratorem. W pozostałych godzinach, do korzystania z parkingu w strefie poziomu 0 uprawnione są osoby z przyznanym dostępem, mieszkańcy oraz goście korzystający z usług noclegowych na lotnisku.

6. Do wjazdu i wejścia do strefy obejmującej Poziom 1 konieczne jest posiadanie uprawnienia dostępu nadawanego przez Administratora dla Użytkowników, dla których wjazd i wejście jest niezbędne w celu wykonywania operacji lotniczych. Na Poziomie 1 może odbywać się następujący rodzaj ruchu:

a) dojazd i dojście do hangarów (do żółtej linii),

b) 15 minut postoju pojazdu przed hangarami (do żółtej linii),

c) przejazd dookoła Lotniska drogą techniczną,

d) dojazd do wyznaczonego kwadratu prostopadle do drogi technicznej,

e) holowanie szybowców po drodze kołowania, jeśli holowanie po drodze technicznej jest niemożliwe,

f) postój do 8 godzin w miejscach dozwolonych wzdłuż drogi technicznej,

g) 10 minut postoju pojazdu na kwadracie szybowcowym/paralotniowym.

7. Do wjazdu i wejścia do strefy obejmującej Poziom 2 konieczne jest posiadanie uprawnienia dostępu nadawanego przez Administratora dla Użytkowników, dla których wjazd i wejście jest niezbędne w celu wykonywania operacji lotniczych. Na Poziomie 2 może odbywać się ruch pojazdów poza PRN bez dodatkowych zgód. Wjazd na PRN (w tym przecięcie DS lub DK) wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Przecięcie DS wymaga zezwolenia Kierującego lotami, jeżeli został wyznaczony.

8. Każdy pojazd znajdujący się w strefie Poziomu 2 musi mieć włączoną lampę ostrzegawczą (tzw. kogut) i nasłuch częstotliwości podanej w AIP VFR Polska lub innej częstotliwości uzgodnionej z Administratorem.

9. Osoby znajdujące się w strefie Poziomu 2 muszą mieć założone kamizelki odblaskowe jaskrawego koloru. Nie dotyczy to osób bezpośrednio obsługujących statki powietrzne oraz wsiadających i wysiadających z nich w obrębie płyty postojowej i miejsca załadunku skoczków.

10. Przydzielanie dostępu do odpowiednich Poziomów odbywa się na indywidualny wniosek, składany przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.lotniskoleszno.pl/formularz. Administrator przydziela dostęp lub odmowę przyznania dostępu wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

11. Przydzielanie dostępu może odbywać się grupowo, w przypadku zawodów sportowych, imprez oraz zorganizowanych grup.

12. Administrator przydziela dostęp czasowo lub w uzasadnionych przypadkach bezterminowo.

13. Zabrania się udostępniania kodów dostępu i otwierania szlabanów osobom trzecim bez zgody Administratora.

14. Odpowiedzialność za osoby postronne wprowadzane do stref obejmujących Poziom 1 i 2 (pasażerowie, osoby towarzyszące) ciąży na osobach posiadających uprawnienie nadane przez Administratora. W żadnym wypadku osoby postronne nie mogą znajdować się bez opieki osoby wprowadzającej.

15. Pojazdy poruszające się po Lotnisku muszą poruszać się z bezpieczną prędkością, nie szybciej niż 30 km/h. Nie dotyczy to samochodów do ściągania lin wyciągarkowych, akcji ratowniczych i innych szczególnych sytuacji, które uzasadnione są bezpieczeństwem operacji lotniczych.

16. W miejscu skrzyżowania drogi technicznej z płytą postojową, statki powietrzne mają bezwzględne pierwszeństwo nad pojazdami.

17. Wjazd zaopatrzenia (np. kurier) w strefę Poziomu 1 odbywa się na kod dostępu Użytkownika, po wcześniejszym poinformowaniu Administratora telefonicznie, mailowo lub sms.

18. Wstęp do hangarów mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

19. W żadnym wypadku pojazd ani osoba nie może znaleźć się na drodze startowej w czasie startu ani lądowania statku powietrznego.

§ 9.
[Organizacja zawodów sportowych]

1. Na lotnisku możliwa jest organizacja zawodów sportowych za zgodą Administratora.

2. Organizator musi zgłosić Administratorowi zamiar organizacji zawodów na minimum 2 miesiące przed planowaną datą ich rozpoczęcia, przedstawiając datę zawodów, zakres wykorzystania Lotniska, przestrzeni powietrznej oraz potencjalne ograniczenia dla pozostałych Użytkowników Lotniska.

3. Na czas zawodów może obowiązywać oddzielny regulamin.

4. Szczegółowe obowiązki i opłaty związane z organizacją zawodów reguluje Umowa pomiędzy Organizatorem a Administratorem.

§ 10.
[Opłaty lotniskowe]

1. Korzystanie z Lotniska podlega opłatom pobieranym przez Administratora w imieniu Właściciela, na zasadach podanych w AIP VFR Polska.

2. Z obowiązku opłat za korzystanie z Lotniska zwolnione są statki powietrzne wykorzystywane przez służby publiczne, ratownicze i gaśnicze.

3. Stali użytkownicy korzystają ze zniżek na zasadach określonych w umowach zawartych z Administratorem.

§ 11.
[Działalność gospodarcza na Lotnisku]

1. Użytkownik może prowadzić działalność gospodarczą na Lotnisku tylko za zgodą Administratora. Zgoda może zostać określona w odrębnej umowie (dotyczy Stałych użytkowników) lub doraźnie (dotyczy wszystkich Użytkowników).

2. Administrator określa ramy i sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Użytkownik oraz Stały Użytkownik nie mogą wykraczać poza ramy i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określone przez Administratora.

§ 12.
[Uprawnienia Administratora]

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Administrator jest upoważniony przez Zarządzającego do nakładania opłat administracyjnych lub odebrania przyznanego dostępu do Poziomu 1 i 2 na poniżej opisanych zasadach.

2. Za naruszenia przepisów, o których mowa w § 3 ust. 3, § 4 ust. 1 i 7 Regulaminu Administrator może odebrać dostęp do Lotniska osobie dopuszczającą się naruszeń. Jeżeli naruszenia dopuściła się osoba pozostająca pod kierownictwem lub wyznaczona do danej działalności przez Użytkownika, Administrator może odebrać dostęp do Lotniska temu Użytkownikowi.

3. Za naruszenia przepisów, o których mowa w § 4 ust. 8, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i 2, § 8 ust. 1 i 3 Regulaminu, Administrator może obciążyć osobę dopuszczającą się naruszeń opłatą administracyjną w wysokości 200 PLN. Jeżeli naruszenia dopuściła się osoba pozostająca pod kierownictwem lub wyznaczona do danej działalności przez Użytkownika, Administrator może obciążyć opłatą administracyjną tego Użytkownika.

4. Niezależnie od powyższego, Administrator może zawiadomić Policję o naruszeniu przepisów określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu w celu nałożenia na osobę dopuszczającą się naruszeń kary grzywny, o której mowa w art. 210 ust. 1 pkt. 5a) Prawa lotniczego.

5. Za naruszenie obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych (§ 8 ust. 9), oznakowania i łączności pojazdu (§ 8 ust. 8) udostępniania dostępu osobom trzecim (§ 8 ust. 13) oraz poruszania się poza zakresem wskazanym w § 8 ust. 6 Regulaminu Administrator nakłada karę w wysokości 150 PLN za każde naruszenie oraz blokuje dostęp do Lotniska na 7 dni. Po ponownym naruszeniu mimo wcześniejszego ukarania, Administrator blokuje dostęp do Lotniska na 3 miesiące.

6. Administrator na podstawie odrębnych przepisów jest uprawniony do złożenia zgłoszenia do Prezesa ULC o naruszeniach bezpieczeństwa w lotnictwie.

§ 13.
[Przepis szczególny]

Administrator może wprowadzić szczególne regulacje dotyczące korzystania z Lotniska w przypadku udostępniania Lotniska do organizacji imprez masowych lub innych wydarzeń specjalnych.

§ 14.
[Postanowienia końcowe]

Regulamin wchodzi w życie z momentem jego podpisania, tj. 25.06.2019 roku, przy czym Administrator ma obowiązek opublikować go na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w miejscu powszechnie dostępnym dla Użytkowników Lotniska.

Partnerzy